Transliteration Scheme

A B C D E G H I J K L
M N O P R s S T U V Y
A
 • abhimAnamennaDu - kunjari
 • abhimAnamu lEdEmi - AndALi
 • aDigi sukhamu - madhyamAvati
 • aDugu varamula - Arabhi
 • adi kAdu bhajana - yadukulakAmbhOji
 • alakalallalADaga - madhyamAvati
 • allakallOlamu - saurAshTraM
 • amba ninu - Arabhi
 • amma dharmasaMvardhani - aThANA
 • amma rAvamma - kalyANi
 • anAthuDanu - jinglA
 • anduNDakanE - pantuvarALi
 • anupama guNa - aThANA
 • anurAgamu lEni - sarasvati
 • anyAyamu - kApi
 • aparAdhamula mAnpi - darbAru
 • aparAdhamulanOrva - rasALi
 • appa rAma - pantuvarALi
 • ataDE dhanyuDu - kApi
 • aTla palukuduvu - aThANA
 • aTu kArAdani - manOranjani
 • A daya SrI raghuvara - Ahiri
 • ADa mODi - cArukESi
 • ADavAramella - yadukulakAmbhOji
 • Ananda sAgara - garuDadhvani
 • AnandamAnanda - bhairavi
 • AragimpavE - tODi

 • Top
  B
 • baDalika tIra - rIti gauLa
 • balamu kulamu - sAvEri
 • baNTu rIti - haMsanAdaM
 • bAgAyenayya - candrajyOti
 • bAlE bAlEndu - rIti gauLa
 • bRndAvana lOla - tODi
 • brOcEvArevarE - SrIranjani
 • brOva bhAramA - bahudAri
 • buddhi rAdu - SankarAbharaNaM
 • bhaja rAmaM - husEni
 • bhajana parulakEla - suraTi
 • bhajana sEya rAdA - aThANA
 • bhajana sEyavE - kalyANi
 • bhajana sEyu mArgamu - nArAyaNi
 • bhajarE bhaja - kannaDa
 • bhajarE raghuvIraM - kalyANi
 • bhakti biccam - SankarAbharaNaM
 • bhaktuni cAritramu - bEgaDA
 • bhava nuta - mOhanaM
 • bhava sannuta - varALi
 • bhuvini dAsuDanE - SrIranjani
 • Top

  C
 • cakkani rAja - kharahara priya
 • calamElarA - mArga hindOLaM
 • callaga nAtO - vEga vAhini
 • callarE rAma - Ahiri
 • cani tODi tEvE - hari kAmbhOji
 • cAla kalla - Arabhi
 • cAlu cAlu nI yuktulu - sAvEri
 • ceDE buddhi - aThANA
 • celimini jalajAkshu - yadukulakAmbhOji
 • centanE sadA - kuntaLavarALi
 • cEra rAvadEmi - rIti gauLa
 • cEsinadella - tODi
 • cEtulAra - kharahara priya
 • cinna nADE - kalAnidhi
 • cintistunnADE - mukhAri
 • cUDarE celulAra - pantuvarALi
 • cUtAmu rArE - Arabhi
 • cUtAmu rArEyI vEDkanu - kApi
 • Top
  D
 • daNDamu - balahaMsa
 • dari dApu lEka - sAvEri
 • darSanamu sEya - nArAyaNagauLa
 • daSaratha nandana - asAvEri
 • daya jUcuTakidi - gAnavAridhi
 • daya lEni - nAyaki
 • daya rAni - mOhanaM
 • daya sEyavayyA - yadukulakAmbhOji
 • dAcukOvalenA - tODi
 • dArini telusukoNTi - SuddhasAvEri
 • dASarathE dayA - kOkila priya
 • dASarathI nI RNamu - tODi
 • dEhi tava pada - SahAna
 • dEva rAma rAma - saurAshTraM
 • dEva SrI tapastIrtha - madhyamAvati
 • dEvAdi dEva - sindhu rAmakriya
 • dEvi SrI tuLasamma - mAyAmALava gauLa
 • dina maNi vaMSa - harikAmbhOji
 • dinamE sudinamu - latAngi
 • dIna janAvana - bhUpAlaM
 • dorakunAyani - tODi
 • dorakunAyiTuvaNTi - bilahari
 • duDuku gala - gauLa
 • durmArga cara - ranjani
 • dvaitamu sukhamA - rIti gauLa
 • dharanu nI sari - varALi
 • dharmAtma - kEdAragauLa
 • dhyAnamE - dhanyAsi
 • Top

  E
 • eduTa nilicitE - SankarAbharaNaM
 • endarO mahAnubhAvulu - SrIrAgaM
 • endu bAyarA - dhanyAsi
 • endu dAginADO - tODi
 • endu kaugalinturA - Suddha dESi
 • endukI calamu - SankarAbharaNaM
 • endukO bAga - mOhanaM
 • endukO nI manasu - kalyANi
 • enduku daya - tODi
 • enduku nirdaya - harikAmbhOji
 • enduku peddala - SankarAbharaNaM
 • enduNDi veDalitivO - darbAru
 • ennaDO rakshincitE - saurAshTraM
 • ennaDu jUtunO - kalAvati
 • ennaga manasuku - nIlAmbari
 • ennALLu nI trOva - kApi
 • ennALLu tirigEdi - mALava SrI
 • ennALLUrakE - SubhapantuvarALi
 • enta bhAgyamu - sAranga
 • enta muddO - bindu mAlini
 • enta nErcina - Suddha dhanyAsi
 • enta pApinaiti - gauLipantu
 • enta rAni - hari kAmbhOji
 • enta vEDukondu - sarasvatimanOhari
 • entani nE - mukhAri
 • entanucu sairintunu - yadukulakAmbhOji
 • entanucu varNintunE - saurAshTraM
 • eTla kanugondunO - ghaNTA
 • eTlA dorikitivO - vasanta
 • eTula brOtuvO - cakravAkaM
 • eTula kApADuduvO - Ahiri
 • eTulaina bhakti - SAma
 • evaraina lErA - siddhasEna
 • evarani nirNayinciri-dEvAMrtavarshiNi
 • evari mATa - kAmbhOji
 • evariccirirAa - madhyamAvati
 • evarikai - dEva manOhari
 • evaritO nE - mAnavati
 • evaru manaku - dEva gAndhAri
 • evaru teliya - tODi
 • evaru teliyanu poyyedaru - punnAgavarALi
 • evarunnAru brOva - mALavaSrI
 • evarurA ninu vinA - mOhanaM
 • evvarE rAmayya - gAngEyabhUshaNi
 • E dAri sancarinturA - Srutiranjani
 • E nATi nOmu phalamO - bhairavi
 • E nOmu nOcitimO - punnAgavarALi
 • E panikO - asAvEri
 • E pApamu - aThANA
 • E rAmuni nammitinO - vakuLAbharaNaM
 • E tAvuna nErcitivO - yadukulakAmbhOji
 • E tAvunarA - kalyANi
 • E varamaDugudu - kalyANi
 • E vidhamulanaina - SankarAbharaNaM
 • Edi nI bAhu bala - darbAru
 • Ehi trijagadISa - sAranga
 • Ela nI daya rAdu - aThANA
 • Ela teliya lErO - darbAru
 • ElarA SrI kRshNA - kAmbhOji
 • ElAvatAra - mukhAri
 • EmandunE - SrImaNi
 • Emani mATADitivO - tODi
 • Emani nera nammu - saurAshTraM
 • Emani pogaDudurA - vIravasanta
 • Emani vEgintunE - husEni
 • EmAnaticcEvO - SahAna
 • EmEmO teliyaka - saurAshTraM
 • Emi dOva - sAranga
 • Emi jEsitE - tODi
 • Emi nEramu - SankarAbharaNaM
 • ETi janmamidi - varALi
 • ETi yOcanalu - kiraNAvaLi
 • Top
  G
 • gandhamu puyyarugA - punnAgavarALi
 • garuDa gamana - gaurimanOhari
 • gata mOhASrita - SankarAbharaNaM
 • gati nIvani - tODi
 • gaTTigAnu - bEgaDa
 • gAna mUrtE - gAna mUrti
 • gAravimpa rAdA - ghaNTA
 • ghuma ghuma - saurAshTraM
 • giripai nelakonna - SahAna
 • giri rAja - bangALa
 • gItArthamu-suraTi
 • graha balamEmi - rEvagupti
 • guru lEka - gaurimanOhari

 • H
 • hari dAsulu - yamunA kalyANi
 • hari hari nIyokka - punnAgavarALi
 • hariyanuvAri - tODi
 • heccarikagA - yadukulakAmbhOji
 • Top

  I
 • idE bhAgyamu - kannaDa
 • idi nIku mEra - punnAgavarALi
 • idi samayamurA - chAyAnATa
 • ika kAvalasinadEmi - balahaMsa
 • ilalO praNatArti - aThANA
 • indukA puTTincitivi - bhairavi
 • indukAyI tanuvunu - mukhAri
 • indukAyI tanuvunu - punnAgavarALi
 • indukEmi - varALi
 • inka yOcanaitE - ghaNTA
 • inkA daya - nArAyaNagauLa
 • innALLa vale - tODi
 • innALLu daya - nArAyaNagauLa
 • innALLu nannEli - ghaNTA
 • inta bhAgyamani - punnAgavarALi
 • inta saukhyamani - kApi
 • inta tAmasamaitE - sAvEri
 • intakanna telpa - sAvEri
 • intakannAnanda - bilahari
 • intanucu varNimpa - guNDakriya
 • ipuDaina nanu - Arabhi
 • itara daivamula - chAyAtarangiNi
 • I mEnu kaligina - varALi
 • I vasudha nIvaNTi - SahAna
 • Ivaraku jUcinadi - SankarAbharaNaM
 • ISa pAhi - kalyANi
 • Top
  J
 • jagadAnanda kAraka - nATa
 • janakajA samEta - asAvEri
 • jaya jaya sItA rAm - sAvEri
 • jaya jaya SrI raghu rAma - mangaLa kaiSiki
 • jaya mangaLam - ghaNTA
 • jaya mangaLaM - mOhanaM
 • jaya mangaLaM - nAda nAmakriya
 • jAnakI nAyaka - dhanyAsi
 • jAnakI ramaNa - Suddha sImantini
 • jnAnamosaga - pUrikalyANi
 • jO jO rAma - rIti gauLa
 • Top

  K
 • kaDa tEra - tODi
 • kadaluvADu - nArAyaNagauLa
 • kaddanu vAriki - tODi
 • kaLala nErcinA - dIpakaM
 • kalaSa vArdhijAM - ratnAngi
 • kali narulaku - kuntaLa varALi
 • kaligiyuNTE kadA - kIravANi
 • kalugunA - pUrNalalita
 • kamala bhavuDu - kalyANi
 • kamalApta kula - bRndAvana sAranga
 • kana kana rucirA - varALi
 • kanna talli - sAvEri
 • kanna taNDri - dEva manOhari
 • kanugonu - nAyaki
 • kanukoNTini - bilahari
 • kanulu tAkani - kalyANa vasanta
 • kaNTa jUDumI - vAcaspati
 • karmamE balavanta - sAvEri
 • karuNa jUDavamma - tODi
 • karuNa jUDavayya - sAranga
 • karuNayElAgaNTE - varALi
 • karuNA jaladhE - nAda nAmakriya
 • karuNA jaladhi - kEdAragauLa
 • karuNA samudra - dEva gAndhAri
 • kaTTu jEsinAvu - aThANA
 • kAla haraNa - SuddhasAvEri
 • kAru vElpulu - kalyANi
 • kArubAru - mukhAri
 • kAsiccEdE - gauLipantu
 • koluvaiyunnADE - bhairavi
 • koluvaiyunnADE - dEva gAndhAri
 • koluvamare kadA - tODi
 • koniyADE - kOkiladhvani
 • kOri sEvimpa - kharahara priya
 • kOri vaccitinayya - bilahari
 • kOTi nadulu - tODi
 • kRpa jUcuTaku - chAyAtarangiNi
 • kRpAlavAla - nAda varAngiNi
 • kRshNA mAkEmi - punnAgavarALi
 • kshINamai - mukhAri
 • kshIra sAgara Sayana - dEvagAndhAri
 • kshIra sAgara vihAra - Ananda bhairavi
 • kula birudunu - dEva manOhari
 • kuvalaya daLa - nATakuranji
 • Top
  L
 • lakshaNamulu - SuddhasAvEri
 • lalitE SrI pravRddhE - bhairavi
 • lAli lAlayya - kEdAragauLa
 • lAli lAliyani - harikAmbhOji
 • lAliyUgavE - nIlAmbari
 • lAvaNya rAma - pUrNa shaDjaM
 • lEkanA ninnu - asAvEri
 • lEmi telpa - navanItaM
 • lIlagAnu jUcu - divyamaNi
 • lOkAvana catura - bEgaDa
 • Top
  M
 • madilOna yOcana - kOlAhalaM
 • mahima taggincukO - rishabhapriya
 • mahita pravRddha - kAmbhOji
 • manasA eTulOrtunE - malaya mArutaM
 • manasA mana - vardhani
 • manasA SrI rAmacandruni - ISamanOhari
 • manasA SrI rAmuni - mAraranjani
 • manasu lOni marmamu - hindOLaM
 • manasu nilpa - AbhOgi
 • manasu svAdhIna - SankarAbharaNaM
 • manasu vishaya - nATakuranji
 • manavinAlakinca - naLinakAnti
 • manavini vinumA - jayanArAyaNi
 • maracE vADanA - kEdAraM
 • marakata maNi - varALi
 • maravakarA - dEva gAndhAri
 • mari mari ninnE - kAmbhOji
 • mariyAda kAdayya - bhairavaM
 • mariyAda kAdurA - SankarAbharaNaM
 • marugElarA - jayanta SrI
 • mA jAnaki - kAmbhOji
 • mA kulamuna - suraTi
 • mA rAmacandruniki - kEdAragauLa
 • mAkElarA vicAramu - ravicandrika
 • mAmava raghurAma - sAranga
 • mAmava satataM - jaganmOhini
 • mAnamu lEdA - hamIr kalyANi
 • mAnasa sancararE - punnAgavarALi
 • mApAla velasi - asAvEri
 • mAra vairi - nAsikA bhUshaNi
 • mAru palkaga - SrIranjani
 • mATADavEmi - nIlAmbari
 • mATi mATiki - mOhanaM
 • mElu mElu rAma nAma - saurAshTraM
 • mElukO dayA nidhI - saurAshTraM
 • mElukOvayya - bhauLi
 • mEnu jUci - sarasAngi
 • mEru samAna - mAyAmALava gauLa
 • mitri bhAgyamE - kharahara priya
 • mIvalla guNa dOsha - kApi
 • mOhana rAma - mOhanaM
 • mOkshamu galadA - sAramati
 • mOsa pOku - gauLipantu
 • mRdu bhAshaNa - mAruvadhanyAsi
 • muccaTa - madhyamAvati
 • muddu mOmu - sUrya kAntaM
 • mummUrtulu - aThANA
 • mundu venuka - darbAru
 • munnu rAvaNa - tODi
 • munupE teliyaka - bangALa
 • muripemu - mukhAri
 • Top
  N
 • naDaci naDaci - kharahara priya
 • nagu mOmu gala vAni - madhyamAvati
 • nagu mOmu kana lEni-AbhEri
 • naLina lOcana - madhyamAvati
 • nammaka nE mOsa - asAvEri
 • nammi vaccina - kalyANi
 • nammina vArini - bhairavi
 • namO namO rAghavAya - dESiya tODi
 • nannu brOva nIkinta - AbhOgi
 • nannu brOvakanu - SankarAbharaNaM
 • nannu kanna talli - kEsari
 • nannu viDici - rIti gauLa
 • nanu pAlimpa - mOhanaM
 • narasiMha - bilahari
 • nata jana - siMhEndramadhyamaM
 • naukA caritraM - Dance Drama
 • nA jIvAdhAra - bilahari
 • nA moralanu - Arabhi
 • nA morAlakimpa - dEva gAndhAri
 • nAda lOluDai - kalyANa vasanta
 • nAda sudhA rasam - Arabhi
 • nAda tanumaniSam - citta ranjani
 • nAdOpAsana - bEgaDa
 • nAdupai - madhyamAvati
 • nADADina mATa - jana ranjani
 • nAma kusuma - SrIrAgaM
 • nApAli SrI rAma - SankarAbharaNaM
 • nArada gAna - aThANA
 • nArada guru svAmi - darbAru
 • nArada muni - pantuvarALi
 • nArAyaNa hari - yamunA kalyANi
 • nAtha brOvavE - bhairavi
 • nATi mATa - dEvakriya
 • nAyeDa vancana - nabhOmaNi
 • nenaruncarA nApaini - siMhavAhini
 • nenaruncinAnu - mALavi
 • nE mora peTTitE - rUpavati
 • nE pogaDakuNTE - dESiya tODi
 • nEnendu vetukudurA - karnATakabehAg
 • nEramA rAma - saurAshTraM
 • nidhi cAla - kalyANi
 • nija marmamula - umAbharaNaM
 • nijamaitE mundara - bhairavi
 • nijamuga nI - SahAna
 • ninnanavalasina - kalyANi
 • ninnADanEla - kannaDa
 • ninnE bhajana - nATa
 • ninnE nera - pantuvarALi
 • ninnE nera namminAnu - Arabhi
 • ninu bAsi - balahaMsa
 • ninu vinA nA madi - navarasakannaDa
 • ninu vinA sukhamu - tODi
 • niravadhi sukhada - ravicandrika
 • nitya rUpa - kApi
 • nI bhajana - nAyaki
 • nI bhakti - jayamanOhari
 • nI cittamu nA - vijayavasanta
 • nI cittamu niScalamu - dhanyAsi
 • nI daya kalguTE - rIti gauLa
 • nI daya rAdA - vasanta bhairavi
 • nI daya rAvale - tODi
 • nI dayacE rAma - yadukulakAmbhOji
 • nI dAsAnudAsuDu - hamIr kalyANi
 • nI muddu mOmu - kamalAmanOhari
 • nI nAma rUpamulaku - saurAshTraM
 • nI pada pankaja - bEgaDa
 • nI sari sATi - hEmavati
 • nIdu caraNamulE - siMhEndramadhyamaM
 • nIkevari bOdhana - SuddhasAvEri
 • nIkE daya rAka - nIlAmbari
 • nIkE teliyaka - Ananda bhairavi
 • niku tanaku - bEgaDa
 • nIvaNTi daivamu - bhairavi
 • nIvaNTi daivamu - tODi
 • nIvADa nE gAna - sAranga
 • nIvE kanneDa - saurAshTraM
 • nIvE kAni - bilahari
 • nIvErA kula dhanamu - bEgaDa
 • nIvu brOva valenamma - sAvEri
 • nOrEmi SrI rAma - varALi
 • Top
  O
 • oka mATa - hari kAmbhOji
 • oka pAri jUDaga - kalAvati
 • orulanADu - SuddhasAvEri
 • O jagannAthA - kEdAragauLa
 • O ramA ramaNa - kEdAraM
 • O ranga SAyi - kAmbhOji
 • O rAjIvAksha - Arabhi
 • O rAma O rAma - Arabhi
 • O rAma rAma sarvOnnata - nAga gAndhAri
 • ODanu jaripE - sAranga
 • Ora jUpu - kannaDagauLa
 • Top
  P
 • padavi nI - sALaka bhairavi
 • pakkala nilabaDi - kharahara priya
 • palukavEmi nA daivamA - pUrNacandrika
 • palukavEmi patita pAvana - Arabhi
 • paluku kaNDa - navarasakannaDa
 • para lOka bhayamu - mandAri
 • para lOka sAdhanamE - pUrikalyANi
 • parama pAvana - pantuvarALi
 • paramAtmuDu - vAgadhISvari
 • parA Sakti manupa - sAvEri
 • parAku jEsina - jujAhuli
 • parAku nIkElarA - kiraNAvaLi
 • parAmukhamEla - suraTi
 • paripAlaya dASarathE - SankarAbharaNaM
 • paripAlaya mAm - darbAru
 • paripAlaya paripAlaya - rItigauLa
 • paripUrNa kAma - haMsabhramari
 • paripUrNa kAma - pUrikalyANi
 • paritApamu - manOhari
 • pariyAcakamA - vanaspati
 • parulanu vEDanu - balahaMsa
 • paTTi viDuva - manjari
 • patiki hAratI - suraTi
 • patiki mangaLa - Arabhi
 • pAhi kalyANa rAma - kApi
 • pAhi kalyANa sundara - punnAgavarALi
 • pAhi mAm harE - saurAshTraM
 • pAhi mAM SrI rAmacandra - kApi
 • pAhi parama dayALO - kApi
 • pAhi paramAtma - varALi
 • pAhi pAhi dIna bandhO - saurAshTraM
 • pAhi ramA ramaNa - varALi
 • pAhi rAma candra - SankarAbharaNaM
 • pAhi rAma candra - yadukulakAmbhOji
 • pAhi rAma dUta - vasantavarALi
 • pAhi rAma rAmayanucu-kharaharapriya
 • pAlaya SrI raghuvIra - dEva gAndhAri
 • pAlintuvO - kAntAmaNi
 • perugu pAlu - ghaNTA
 • pEriDi ninu - kharahara priya
 • phaNi pati Sayi - jhankAra dhvani
 • prahlAda bhakti vijayam-Part 1
 • prahlAda bhakti vijayam-Part 2
 • prahlAda bhakti vijayam-Part 3
 • prahlAda bhakti vijayam-Part 4
 • prahlAda bhakti vijayam-Part 5
 • prANa nAtha - SUlini
 • prArabdham - svarAvali
 • proddu poyyenu - tODi
 • pUla pAnpu - Ahiri
 • Top
  R
 • raghu nandana - kEdAragauLa
 • raghu nandana rAja - Suddha dESi
 • raghu nAyaka - haMsadhvani
 • raghu patE rAma - SahAna
 • raghu vara nannu - pantuvarALi
 • raghu vIra raNa - husEni
 • raksha peTTarE - bhairavi
 • ramA ramaNa bhAramA - vasanta bhairavi
 • ramA ramaNa rArA - SankarAbharaNaM
 • ramincuvArevarurA - supOshiNi
 • ranga nAyaka - SankarAbharaNaM
 • rAga ratna - rIti gauLa
 • rAga sudhA - AndOLika
 • rAju veDale - tODi
 • rAkA SaSi vadana - Takka
 • rAma bANa - sAvEri
 • rAma bhakti - Suddha bangALa
 • rAma daivamA - suraTi
 • rAma Eva daivataM - balahaMsa
 • rAma kathA - madhyamAvati
 • rAma kOdaNDa rAma - bhairavi
 • rAma lObhamEla - darbAru
 • rAma nannu brOva - harikAmbhOji
 • rAma nAmaM bhajarE - madhyamAvati
 • rAma nAmamu janma - aThANA
 • rAma ninnE nammi - husEni
 • rAma ninu vinA - SankarAbharaNaM
 • rAma nI samAnamu - kharahara priya
 • rAma nIpai tanaku - kEdAraM
 • rAma nIvAdukonduvO - kalyANi
 • rAma nIvE kAni - nArAyaNi
 • rAmA nIyeDa - kharahara priya
 • rAma pAhi - kApi
 • rAma raghu kula - kApi
 • rAma rama gOvinda - saurAshTraM
 • rAma rAma kRshNA - gauLipantu
 • rAma rAma nIvAramu - Ananda bhairavi
 • rAma rAma rAma - cencuruTi
 • rAma rAma rAma lAli - SahAna
 • rAma rAma rAma mAM - yamunA kalyANi
 • rAma rAma rAma nApai - kalyANi
 • rAma rAma rAma rAmAyani - mOhanaM
 • rAma rAma rAma sItA - husEni
 • rAma rAma rAmacandra - ghaNTA
 • rAma samayamu - madhyamAvati
 • rAma sItA rAma - balahaMsa
 • rAma sItA rAma - SankarAbharaNaM
 • rAma SrI rAma lAli - SankarAbharaNaM
 • rAmacandra - suraTi
 • rAmaM bhajEhaM - sAvEri
 • rAmA ninu nammina - mOhanaM
 • rAmAbhirAma manasu - dhanyAsi
 • rAmAbhirAma raghurAma - sAvEri
 • rAmAbhirAma ramaNIya - darbAru
 • rAmuni maravakavE - kEdAragauLa
 • rAnidi rAdu - maNirangu
 • rAra sItA ramaNI - hindOLa vasanta
 • rArA mAyiNTidAka - asAvEri
 • rArA nannElukOrA - saurAshTraM
 • rArA phaNi Sayana - harikAmbhOji
 • rArA raghuvIra - aThANA
 • rE mAnasa - tODi
 • rUkalu padi vElu - dESiya tODi
 • Top
  s
 • sadA madini - gambhIravANi
 • samayamu EmarakE - kalgaDa
 • samayamu telisi - asAvEri
 • saMsArulaitE - sAvEri
 • samukhAna nilva - kOkila varALi
 • sanAtana - phala manjari
 • sandEhamunu - rAmapriya
 • sandEhamuyElarA - kalyANi
 • sangIta jnAnamu - dhanyAsi
 • sangIta SAstra - mukhAri
 • sarasa sAma dAna - kApinArAyaNi
 • sarasIruha nayana - bilahari
 • sarasIruha nayanE - amRtavarshiNi
 • sarasIruhAnana - mukhAri
 • sari jEsi vEDuka - tIvravAhini
 • sarivArilOna - bhinna shaDjaM
 • sariyevvarE - SrIranjani
 • sarva lOka - husEni
 • sarvAntaryAmi - bhairavi
 • satta lEni - nAgAnandini
 • sAdhincenE - Arabhi
 • sAgaruNDu - yamunA kalyANi
 • sAkEta nikEtana - kannaDa
 • sAkshi lEdanucu - bangALa
 • sAmaja vara gamana - hindOLaM
 • sAmiki sari - bEgaDa
 • sAramE kAni - pantuvarALi
 • sArasa nEtra - SankarAbharaNaM
 • sAri veDalina - asAvEri
 • sArvabhauma - rAgapanjaraM
 • siggu mAli - kEdAragauLa
 • sItamma mAyamma - vasanta
 • sItA kalyANa - SankarAbharaNaM
 • sItA manOhara - rAmamanOhari
 • sItA nAyaka - rIti gauLa
 • sItA pati kAvavayya - SankarAbharaNaM
 • sItA patI nA manasuna - kamAs
 • sItA vara - dEva gAndhAri
 • smaraNE sukhamu - janaranjani
 • sogasu jUDa - kannaDagauLa
 • sogasugA mRdanga - SrIranjani
 • sudhA mAdhurya - sindhu rAmakriya
 • suguNamulE - cakravAkaM
 • sujana jIvana - kamAs
 • sukhiyevarO - kAnaDa
 • sundara daSaratha - kApi
 • sundaratara dEhaM - pantuvarALi
 • sundarESvaruni - SankarAbharaNaM
 • sundari nannindarilO - bEgaDa
 • sundari ninnu - Arabhi
 • sundari nI divya - kalyANi
 • svara rAga sudhA - SankarAbharaNaM
 • Top
  S
 • SambhO mahA dEva - pantuvarALi
 • SambhO Siva - SankarAbharaNaM
 • Sara Sara samaraika - kuntaLavarALi
 • SaraNu SaraNanucu - madhyamAvati
 • SaSi vadana - candrajyOti
 • SAntamu lEka - SAma
 • Siva Siva - pantuvarALi
 • SivE pAhi mAM - kalyANi
 • SObhAnE SObhAnE - pantuvarALi
 • SObhillu sapta svara - jaganmOhini
 • SrI gaNa nAthaM - kanakAngi
 • SrI gaNa patini - saurAshTraM
 • SrI janaka tanayE - kalakaNThi
 • SrI jAnakI manOhara - ISamanOhari
 • SrI kAnta nIyeDa - bhavapriya
 • SrI mAninI- pUrNa shaDjaM
 • SrI nArada muni - bhairavi
 • SrI nArada nAda - kAnaDa
 • SrI nArasiMha - phalaranjani
 • SrI raghu kula - haMsadhvani
 • SrI raghuvara dASarathE - SankarAbharaNaM
 • SrI raghuvara karuNAkara - dEva gAndhAri
 • SrI raghuvara suguNAlaya - bhairavi
 • SrI raghuvarApramEya - kAmbhOji
 • SrI ramya citta - jayamanOhari
 • SrI rAma candra - sAvEri
 • SrI rAma dAsa - dhanyAsi
 • SrI rAma jaya rAma - madhyamAvati
 • SrI rAma jaya rAma - varALi
 • SrI rAma pAdamA - amRta vAhini
 • SrI rAma raghu rAma - yadukulakAmbhOji
 • SrI rAma rAma jagadAtma - pUrNacandrika
 • SrI rAma rAma rAma - nIlAmbari
 • SrI rAma rAma rAma sItA - sAvEri
 • SrI rAma rAmASritulamu - sAvEri
 • SrI rAma SrI rAma - SahAna
 • SrI rAma SrI rAma - varALi
 • SrI tuLasamma - dEva gAndhAri
 • SrIpa priya - aThANA
 • SrI-patE nI pada - nAgasvarAvaLi
 • SRngArincukoni - suraTi
 • SyAma sundarAnga - dhanyAsi
 • Top
  T
 • talacinantanE - mukhAri
 • talli taNDrulu - balahaMsa
 • tana mIdanE - bhUshAvaLi
 • tanalOnE dhyAninci - dEva gAndhAri
 • tanavAri tanamu - bEgaDa
 • tanayandE prEmayanucu - bhairavi
 • tanayuni brOva - bhairavi
 • tappaganE - SuddhabangALa
 • tappi bratiki - tODi
 • tatvameruga - garuDadhvani
 • tava dAsOhaM - punnAgavarALi
 • telisi rAma - pUrNacandrika
 • teliya lEru rAma - dhEnuka
 • tera tIyaga - gauLipantu
 • tIrunA nA lOni - sAvEri
 • toli janmamuna - bilahari
 • toli nE jEsina - SuddhabangALa
 • toli nEnu jEsina - kOkiladhvani
 • tulasI bilva - kEdAragauLa
 • tulasI daLamulacE - mAyAmALava gauLa
 • tulasi jagajjanani - sAvEri

 • U
 • uNDEdi rAmuDu - harikAmbhOji
 • unna tAvuna - ghaNTA
 • upacAramu jEsEvAru - bhairavi
 • upacAramulanu cEkona - bhairavi
 • uyyAlalUgavayya - nIlAmbari
 • UrakE kalgunA - SahAna
 • Top
  V
 • vaccunu hari - kalyANi
 • vaddanE vAru - shaNmukhapriya
 • vaddayuNDEdE - varALi
 • valla kAdanaka - SankarAbharaNaM
 • vanaja nayanuDani - kEdAragauLa
 • vandanamu - SahAna
 • vara lIla gAna - SankarAbharaNaM
 • vara nArada - vijayaSrI
 • vara rAga - cencukAmbhOji
 • vara Sikhi vAhana - supradIpaM
 • varada rAja - svarabhUshaNi
 • varadA navanItASa - rAgapanjaraM
 • varamaina nEtrOtsava - paraju
 • varAlandukommani - ghurjari
 • vAcAmagOcaramE - kaikavaSi
 • vADErA daivamu - pantuvarALi
 • vAridhi nIku - tODi
 • vArija nayana1 - kEdAragauLa
 • vArija nayana2 - kEdAragauLa
 • vAsudEva vara guNa - bilahari
 • vAsudEvayani - kalyANi
 • veDalenu kOdaNDa pANi - tODi
 • vEda vAkyamani - mOhanaM
 • vENu gAna - kEdAragauLa
 • vEnkaTESa - madhyamAvati
 • vErevvarE gati - suraTi
 • viDa jAladurA - janaranjani
 • viDemu sEyavE - kharahara priya
 • vidhi SakrAdulaku - yamunA kalyANi
 • vidulaku mrokkeda - mAyAmALava gauLa
 • vina rAdA - dEva gAndhAri
 • vinanAsakoni - pratApavarALi
 • vinatA suta rArA - husEni
 • vinatA suta vAhana - jayantasEna
 • vinatA suta vAhanuDai - harikAmbhOji
 • vinavE O manasA - vivardhani
 • vinayamunanu - saurAshTraM
 • vinAyakuni - madhyamAvati
 • virAja turaga - balahaMsa
 • vishNu vAhanu - SankarAbharaNaM
 • Top
  Y
 • yajnAdulu - jayamanOhari
 • yOcanA kamala - darbAru
 • yuktamu kAdu - SrIrAgaM
 • Top